Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam - FOSI

Đăng ký sở hữu trí tuệ là gì? Thủ tục đăng ký như thế nào?