Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng nước sạch nhằm mục đích sinh hoạt

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bộ Y Tế ban hành Thông tư Số: 41/2018/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. Để làm rõ một số thay đổi liên quan đến việc kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt, FOSI (INTERNATIONAL FOOD SERVICES) – Một đơn vị tư vấn uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn Thực phẩm tại Việt Nam – gửi đến quý Khách hàng thông tin tóm tắt thông tư này như sau:

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:20Q9/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/20Q9/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  • Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong thời hạn trước 30/06/2021, đơn vị cấp nước có thể áp dụng một trong hai trường hợp sau:
  1. Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư này nhưng phải thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch trong danh mục quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn 01-1:2018/BYT.
  2. Tiếp tục áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) cho đến hết ngày 30/6/2021.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất thực phẩm sử dụng nguồn nước tự quản chất lượng, phải kiểm soát chất lượng nước theo QCVN 01-1:2018/BYT gồm 99 chỉ tiêu thông số chất lượng.

Tất cả các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 và đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Để biết thêm thông tin cụ thể về các chỉ tiêu kiểm nghiệm theo quy chuẩn này, hãy liên hệ trực tiếp FOSI – chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm và kết hợp cùng phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025, hỗ trợ tối ưu các yêu cầu kiểm nghiệm của Quý khách hàng.