Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Đối tượng thực hiện tự công bố sản phẩm

Theo quy định, những sản phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm: dụng cụ, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với sản thực phẩm thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định. Các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (như thìa, dĩa, đũa, dao, kéo, .…) không thuộc đối tượng thực hiện tự công bố sản phẩm.

Đối tượng thực hiện tự công bố sản phẩm
Đối tượng nào cần thực hiện tự công bố sản phẩm?

Qua Hệ thống tiếp nhận – trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Aeon Việt Nam gặp phải vướng mắc trong quá trình kiểm soát hồ sơ hàng hóa đầu vào như sau:

Căn cứ Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN về thực hiện công bố sản phẩm hàng hóa nhóm hai nhóm thuộc trách nhiệm và những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan thì dòng sản phẩm: ấm đun nước uống sử dụng điện, nồi cơm điện, máy pha cà phê, máy ép trái cây, máy đánh trứng, máy xay thịt (bắt buộc công bố hợp quy kể từ ngày 01/07/2020 theo Thông tư 07/2018/TT – BKHCN) phải công bố hợp quy và dán tem hợp quy trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường.

Ngoài ra, những sản phẩm nêu trên cũng chứa đựng thực phẩm trong quá trình sử dụng, vì vậy các sản phẩm này bắt buộc phải thực hiện tự công bố theo Chương II của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP – quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm, trước khi lưu thông ra thị trường hay không?

Nếu phải tiến hành tự công bố cho những sản phẩm nêu trên, vậy việc kiểm tra Nhà nước hàng nhập khẩu có phải bắt buộc áp dụng theo Chương VI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hay không, bên cạnh những yêu cầu kiểm tra hàng nhập khẩu của Bộ Khoa học & Công nghệ; hay những sản phẩm này chỉ cần tuân theo các quy định trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN về thực hiện công bố hợp quy để thông quan là đã phù hợp quy định?

Công ty TNHH Aeon Việt Nam hiểu rằng những sản phẩm là vật dụng dùng để chứa đựng thực phẩm: Chén, bát, đĩa, chảo, nồi, quánh, bình đựng nước, được làm bằng bất cứ vật liệu nào, đều phải được tự công bố trước khi muốn sản xuất và lưu thông trên thị trường và căn cứ theo Khoản 1, Điều 4, Chương II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Vậy đối với vật dụng không dùng để chứa đựng sản thực phẩm nhưng có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong suốt quá trình sử dụng như: đũa, nĩa, thìa, vá, muôi múc cơm, dao, ống hút thực phẩm, kéo cắt thực phẩm, bao tay cao su đeo để chế biến thức ăn thì có bắt buộc phải thực hiện thủ tục tự công bố cho các sản phẩm này theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hay không; và nếu cần thì căn cứ theo quy định trong văn bản nào?

Nếu như không cần thực hiện tự công bố cho sản phẩm: đũa, thìa, nĩa, vá, muôi múc cơm, kéo cắt thực phẩm, dao, ống hút thực phẩm, bao tay cao su đeo dùng để chế biến thức ăn, vậy doanh nghiệp có bắt buộc thực hiện các thủ tục nào khác liên quan đến việc công bố hợp quy hay không, và dựa trên thủ tục thuộc văn bản quy phạm của pháp luật cụ thể nào, trước khi sản xuất, và lưu thông hàng hóa?

Cty TNHH Aeon Việt Nam có nhận được Công văn số 01/2018/CV-NNB, và Công văn số 4633/ATTP-SP được gửi cho cty TNHH N.N.B. Trong mục 01 của Công văn số 4633/ATTP-SP có nêu như sau: “1. Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/0/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm, sản phẩm dao, kéo, dĩa, muỗng, đũa không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm này phải bảo đảm an toàn thực phẩm về các giới hạn thôi nhiễm kim loại nặng và chất ô nhiễm khác theo Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đề nghị Công ty cần căn cứ thành phần cấu tạo của sản phẩm, ví dụ như: kim loại, thủy tinh, cao su, .… để áp dụng và đảm bảoyêu cầu về an toàn thực phẩm”.

Theo công văn hướng dẫn, sản phẩm phẩm dao, kéo, dĩa, muỗng, đũa phải bảo đảm an toàn thực phẩm về các giới hạn thôi nhiễm kim loại nặng và chất ô nhiễm khác căn cứ theo các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với những thành phần cấu tạo của sản phẩm, và không bắt buộc thực hiện thủ tục tự công bố theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Vậy nếu những sản phẩm dao, kéo, dĩa, muỗng, đũa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và không cần thực hiện thủ tục tự công bố, vậy các sản phẩm này có bắt buộc phải công bố hợp quy theo như trình tự và thủ tục thuộc văn bản quy phạm pháp luật cụ thể nào trước khi sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cty TNHH Aeon Việt Nam có thể áp dụng nội dung trên cho những sản phẩm tương tự của nhà cung cấp khác của AEON được không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

  • Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật An toàn thực phẩm, sản phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, dụng cụ – vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thực hiện tự công bố sản phẩm theo như quy định. Việc kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm , dụng cụ , vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với những thực phẩm khi nhập khẩu phải thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV – Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.
  • Khoản 1 Điều 4 Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP – quy định dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (không chứa đựng thực phẩm như: thìa, dĩa, đũa, dao, kéo,.…) không thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
  • Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi lưu thông ra thị trường, các sản phẩm nêu trên phải đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định tương ứng (QCQG 12-1:2011/BYT , QCQG 12-2:2011/BYT , QCQG 12-3:2011/BYT , QCQG 12-4:2011/BYT , Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT).

Chinhphu.vn

tag: đối tượng thực hiện tự công bố sản phẩm