HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT-BYT VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 46/2017/QĐ-BYT

Ngày 06/09/2021 Bộ Y Tế ban hành thông tư số 12/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một số điều của quyết định số 46/2017/QĐ-BYT. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Để làm rõ một số quy