Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Bộ Y Tế Ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BYT về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm, bao gồm:

Bộ Y Tế Ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
Thông tư số 31/2020/TT-BYT Ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
  1. QCVN 4-24:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci cyclamat;
  2. QCVN 4-25:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri cyclamat;
  3. QCVN 4-26:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci saccharin;
  4. QCVN 4-27:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Kali saccharin;
  5. QCVN 4-28:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri saccharin;
  6. QCVN 4-29:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Sucralose.
  7. QCVN 4-30:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Alitam.
  8. QCVN 4-31:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm muối Aspartam-acesulfam.
  9. QCVN 4-32:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol.
  10. QCVN 4-33:2020/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro sorbitol.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Chi tiết về Thông tư số 31/2020/TT-BYT:


– VFA –